Liefde met mate, In de ogen van de Yi Jing, 7, Lulu Wang

Grieken en Chinezen
 

Net als in de Griekse oudheid, toen men vond dat de wereld uit vier elementen bestond – water, aarde, lucht en vuur, gaat de Yi Jing er ook van uit dat de wereld uit elementen bestaat, alleen niet uit vier maar uit acht – hemel, aarde, donder, wind, water, vuur, berg en rivier.  

Net als de Griekse wijsgeer Empedocles, die een overeenkomst zag tussen de vier elementen, onze lichaamssappen en temperamenten, water – slijm – flegmatisch, aarde – zwarte gal – melancholisch, lucht – gele gal – cholerisch, vuur – bloed – sanguinisch, is er volgens de Yi Jing eveneens een verband tussen de acht elementen, onze lichaamsdelen en onze karaktereigenschappen. Zo staat de hemel voor de darmen en voor het actieve, de aarde voor de milt en voor het passieve, de donder voor de gal en voor het temperamentvolle, de wind voor de lever en voor het flexibele, het vuur voor het hart en voor het stralende, de berg voor de maag en voor het stabiele en ingetogene, het water voor de nieren en voor het intelligente, de rivier voor de longen en voor het beweeglijke en vrolijke.

 

Tot dusver de gelijkenissen tussen de Griekse oudheid en de Yi Jing. Van hieruit gaat de Yi Jing namelijk verder. Veralgemeniseren heeft in het Nederlands een negatieve bijklank, maar de Yi Jing veralgemeniseert zo grenzeloos dat men een verband ziet tussen de acht elementen en alles tussen de hemel en de aarde. Neem de liefde, als wij dit onderwerp in het kader van Yi Jings acht elementen zouden plaatsen, zouden we de liefde misschien ten volle beleven.

 
Hemel en aarde, man en vrouw
 

Een. De hemel, de man en de actief ondernemende. De aarde, de vrouw en passief ontvangende. De wisselwerking tussen de man en de vrouw en hun rol in de liefdesrelatie lijken ons bekend, maar is het wel zo?

 
 

De man kan alleen actief ondernemend zijn, als de vrouw passief ontvangt. Als de vrouw het initiatief neemt, bijvoorbeeld, ze vraagt hem mee naar de film, uit eten of zelfs ten huwelijk, moet hij de rol van de vrouw spelen en passief ontvangend zijn, anders botst het tussen hen tweeën.

 

Door het emancipatieproces sinds medio vorige eeuw zijn onder andere Chinese vrouwen actief ondernemend geworden. Ze werken buitenshuis, verdienen evenveel als mannen, zijn assertiever en zelfbewuster. De Chinese mannen zijn daarentegen wat passiever geworden. Ze nemen minder vaak het voortouw als er iets is en vinden het normaal dat vrouwen er de schouders onder zetten, met de vervrouwelijking van mannen tot gevolg.

 

Bovengenoemd merken wij aan de mannelijke filmsterren in China. Ze poederen hun gezicht bleek, laten de plastisch chirurg hun kaken puntig slijpen, dragen rouge op hun wangen en lippenstift op hun lippen en bedekken hun mond en gillen als ze schrikken. Als wij niet goed opletten, denken we dat ze tere porseleinen popjes zijn, sierlijker en bevalliger dan menige vrouw. Juist deze vrouwtjesmannen worden overdag door hun fans op handen gedragen en komen ’s nachts in de natte dromen van de fans voor. Dit beperkt zich niet tot China. Sterker nog, de trend is naar China overgewaaid vanuit Japan, Zuid-Korea en een paar andere Zuidoost-Aziatische landen. Sommige Chinese psychologen schrijven zelfs de toename van homoseksuele mannen in China deels toe aan het vervrouwelijken van mannen en aan het emanciperen van vrouwen.

Een mannelijke filmster.
 

Een man kan wel actief ondernemend zijn, maar als hij hierin doorschiet, zou de vrouw te passief ontvangend moeten zijn om bij hem te passen, waardoor ze in het nauw wordt gedreven en opeens overslaat. Dan zou ze in opstand komen en nog actiever ondernemend worden dan de man. Dit merken wij aan de emancipatiebeweging die sinds de vorige eeuw onder andere in China aan de gang is. Chinese vrouwen eisen hun rechten op na duizenden jaren onder de plak van mannen te zijn geweest.

 
Donder en wind, bepalen en volgen
 

Twee, de man, de donder die door alles heen raast en zich boven in de lucht beweegt. De vrouw, de wind die flexibel om alles heen draait en beneden op de aarde waait. De man en de donder lijken allesbepalend te zijn en de vrouw en de wind lijken alles aanvaardend en flexibel te zijn, maar is het wel zo?

 

De donder zou sneller door alles heen razen als de wind harder en hoger waait. Zo zou de wind de donder tegemoet gaan en de donder verder dragen dan de donder zelf in staat is. Met andere woorden, als de twee hun krachten bundelen, zouden ze er beiden profijt van hebben. Denkt de man dat hij alles kan voorschrijven en dat de vrouw hem maar heeft te volgen, kan hij niet rekenen haar medewerking, eerder op haar tegenwerking. Het gevolg is dat hij minder dingen voor elkaar krijgt. Respecteert hij haar meewerkende en daarom niet minder belangrijke rol, zou hij op haar medestand kunnen bouwen. Dan zouden de twee samen bergen kunnen verzetten.  

De huidige haast wereldwijde emancipatiegolf is, redenerend volgens de logica van de Yi Jing, een reactie op de te lange en te overheersende rol van de man in de afgelopen eeuwen. De vrouw slaat in dit proces, mijns inziens, een beetje door, van het flexibele en meewerkende naar het bepalende. Veel mannen staan met de mond vol tanden voor dit verschijnsel en weten zich er in een aantal situaties geen raad mee. Niets dan een corrigerende werking van de natuur, denk ik. Het zou ook een corrigerende werking van de natuur zijn als straks het evenwicht tussen de man en de vrouw dankzij de emancipatie weer hersteld is. Dan zou de man opnieuw als een donder door alles heen razen en zich boven in de lucht bewegen. Dan zou de vrouw wederom als de wind flexibel om alles heen draaien en beneden op de aarde waaien. Dan zou de man noch de vrouw moeite hebben met de rolverdeling, maar dit is, gezien de gang van zaken nu, toekomstmuziek.

 
Water en vuur, verbindende vrouw en strijdende man
 

Drie, het water dat alles bindt, en de vrouw die vrede sticht en mensen bij elkaar brengt. Het vuur dat zich uitbreidt en dat uitspat, en de man die ten strijde gaat en wel eens mensen van zich afstoot. Normaliter is het inderdaad zo, maar indien de verhouding tussen de man en de vrouw schreef loopt, gaat de vrouw harder tekeer dan de man en slaat ze links en rechts nog raker. Geen wonder dat er een Chinees gezegde is, Geen man kan zo wreed zijn als een (gekwetste) vrouw. Dit geldt voor het rollenspel tussen mannen en vrouwen op praktisch alle fronten. Al kookt en naait de vrouw vaker dan de man, de beste koks en kleermakers zijn veelal mannen.  

Als twee mensen elkaar niet kunnen uitstaan, zeggen wij in het Nederlands dat ze als water en vuur leven. Waarom vergelijkt de Yi Jing de vrouw en man met water en vuur? Kunnen ze elkaar werkelijk niet luchten? De achterliggende gedachte van de Yi Jing is mijns inziens als volgt.

 

Water en vuur lijken sterk van elkaar te verschillen, maar het vuur gaat omhoog en het water stroomt omlaag. Ieder heeft zijn eigen plek. Door de afstand tussen de twee te respecteren, kunnen water en vuur wel degelijk vreedzaam met elkaar samenleven. Dat wil zeggen, zelfs als een man en een vrouw smoorverliefd op elkaar zijn, moeten ze niet te dicht op elkaars lip zitten. Zolang ze elkaars plaats en privacy in acht nemen, kunnen ze niet alleen van de liefde voor elkaar genieten maar ook harmonieus met elkander samenleven.

 

Een befaamd verhaal van de hand van William Somerset Maugham gaat zo. Een man en vrouw staan bekend om hun onafscheidelijkheid. Als ze bij vrienden gaan logeren, vertellen ze hen van tevoren dat ze in eenzelfde kamer en dito bed moeten slapen, anders komen ze niet of zoiets. Als ze uitgenodigd worden voor een diner, vragen ze de gastheer en gastvrouw om hen aan tafel naast elkaar te laten zitten. Dit paar tortelduiven is, voordat iedereen er erg in heeft, gescheiden. Maugham legt de vinger op de zere plek. Te vast aan elkaar plakken leidt tot echtscheiding.

 

Veel Nederlanders die naar China zijn gereisd stellen mij een vraag. Waarom gaat menig Chinees echtpaar niet samen naar het restaurant of naar een feestje? Ik verwijs hen naar het water en vuur van de Yi Jing. Ondanks (of juist dankzij) het feit dat veel Chinese echtparen niet samen uitgaan, eindigen minder Chinese relaties in een echtscheiding dan westerse.

 
Stille berg en zingend beekje, zwijgzame man en spraakzame vrouw
 

Vier, de berg die stabiel en stil staat, en de man die relatief standvastiger, zwijgzamer en ingetogener is. De rivier die soepel stroomt en die al reizende zingt, en de vrouw die haar gevoelens verhoudingsgewijs makkelijker toont en onder woorden brengt.  

Een valkuil in een liefdesrelatie zou kunnen zijn dat de man vindt dat de vrouw teveel praat en de vrouw vindt dat hij het weinig doet, terwijl dit in de aard van het beestje ligt. Een andere valkuil zou kunnen zijn dat, verwikkeld in ons huidige streven naar gelijkheid tussen man en vrouw, wij de aard van het beestje proberen om te buigen, met alle gevolgen vandien. Zou het een optie zijn om de man en de vrouw als gelijkwaardig te beschouwen en om tegelijkertijd elkaars geaardheid met rust te laten? Want omwille van een gelijkheidsideaal de man en de vrouw omvormen, dit lijkt mij ten eerste moeilijk uitvoerbaar en ten tweede onnatuurlijk, of is het onmenselijk?

 
Holisme en dualisme

Kortom, de acht elementen volgens de Yi Jing vertellen ons beide kanten van dezelfde medaille. Daarin ligt het essentiële verschil tussen de holistische Yi Jing en de dualistische Griekse oudheid en de deels daaruit voortvloeiende westerse denkbeelden. Immers, Yi Jing zegt, Wuji bifan – als iets tot het extreme gaat, slaat het over. Men moet dus maat kennen. Zodra de hemel te ondernemend en actief is, wordt de normaliter passief ontvangende aarde radicaal en overtreft ze de hemel in zijn mannelijke kenmerken. Zodoende integreert de Yi Jing de westerse dualiteit zonder erin te blijven steken.  

 

De relatie tussen de man en vrouw dient volgens de Yi Jing eveneens holistisch van aard te zijn, waarbij zowel de man als de vrouw de maat in de gaten houdt. Anders moet de man zich niet verbazen dat de vrouw in opstand komt en voor haar rechten vecht; anders moet de vrouw zich niet verwonderen waarom sommige mannen niet meer ondernemend en actief zijn en zo slap als een vaatdoek.

 

In het komende verhaal beschrijf ik aan de hand van de acht elementen van de Yi Jing het ontkiemen, verrijpen en het al dan niet naar wens verlopen van de liefdesrelatie.  


Koop Nederwonderland of andere boeken van Lulu Wang >>> >>