Meer over de muziek en tekst van ‘Ten Songs of Change’

Nederlandse versie / Dutch version

Ten Songs of Change

Geïnspireerd door Yi Jing

Over de muziek

Geschreven door Marion von Tilzer

Het oeroude boek Yi Jing vormt het uitgangpunt voor de voorstelling ‘Ten Songs of Change’, met tekst en muziek voor cello, vocals en piano.

De allereerste teksten van dit 5000 jaar oude boek uit de Chinese literatuur komt van nomaden, die hun observaties over de getijden en de wetmatigheden van de natuur aan hun kinderen overleverden.

Deze mondelinge overleveringen werden steeds meer verfijnd, opgeschreven, en uiteindelijk ontstond de vorm van 64 Hexagrammen, zoals wij het ‘Boek der Verandering’ kennen. De 64 hexagrammen worden gevormd door acht trigrammen, die symbolen zijn voor de acht basis energieën uit de natuur.

Voor de muziek liet ik me leiden door de (emotionele) attributen die bij elk trigram horen. Tijdens het proces van componeren voor dit project gebeurde iets bijzonders: de energie van het trigram, waar ik telkens mee bezig was, kwam in de verschillenden aspecten in mijn leven voor, waardoor ik elk trigram op een heel persoonlijke en lijfelijke manier beleefde. Op deze manier vloeide de beleving van de verschillende trigrammen op een heel directe manier in de composities.

De volgorde van de trigrammen voor deze compositie is ontleend aan de verschillende dagdelen, die elk trigram vertegenwoordigt en vormt een cyclus van een hele dag. Het begint en eindigt in de nacht.

Over de tekst

Geschreven door Lulu Wang

中文节目介绍, In het Chinees >>> >>

De tekst bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat gedichten uit de Tang- en Songdynastie, ruim duizend jaar geleden. Het tweede deel is mijn toelichting voor het publiek over de achtergrond en mijn interpretatie van de gedichten. Zowel de keuze van de gedichten als mijn eigen tekst is ingegeven door mijn voorliefde voor Yi Jing, ook wel door Chinezen ‘Wijsheid der wijsheden’ genoemd.

Ondanks dat het voor mij als auteur voor de hand liggend zou zijn om zelf tekst te schrijven voor de voorstelling, heb ik besloten om gedichten te gebruiken uit het literair gezien meest glorieuze tijdperk dat China heeft gekend. Hoewel het geen makkelijke opgave is om de gedichten vanuit de invalshoek van Yi Jing uit te leggen, heb ik de stoute schoenen aangetrokken om het toch te doen. Gewoon om te laten zien hoe Yi Jing ziel aan de Chinese poëzie geeft.

Als de wereld vergaat en elk continent mag op de uittocht naar een andere planeet slechts één ding meenemen, zal Europa voor haar muziek kiezen en China voor haar kalligrafie, denk ik. Voor mij als Chinees is de Europese muziek ongeëvenaard hier op aarde. Om eer te doen aan de piano en cello, mijns inziens het koningspaar van de Europese muziekinstrumenten, moet ik twee pronkstukken van het Chinees cultureel erfgoed aanspreken. Het een is de Tang-poëzie en het ander is Yi Jing. De voorstelling laat het publiek horen hoe Europa en China naar elkaar toe snellen via een regenboog die zestig minuten in stand wordt gehouden door muziek, poëzie en wijsheid der wijsheden.

English version /Engelse versie

Ten Songs of Change Maya Fridman (cello, vocals), Lulu Wang (texts), Marion von Tilzer (piano & composition) The performance Ten Songs of Change is a Concert Poem. It is based on the Yi Jing, the ancient Chinese book of wisdom, possibly the oldest book on the planet. Like other monuments of human culture, it was a cooperative effort spanning many centuries. The oldest ideas in the book were probably handed down by the elders of nomadic tribes. These early authors observed the stars and tides, plants and animals, various cycles of natural events, as well as patterns of relationship in families and societies, the practice of business, craft of government and the grim art of warfare and the eternal human dramas of love, ambition, conflict and honour. And instead of creating a fixed chart of the cosmos, they put together a guide to the way things change: a fluid interconnected system of relations: the 8 trigrams and 64 hexagrams.∗ My inspiration for the music came from the emotional aspects attributed to the eight trigrams, which form the basic elements in nature. During the process of writing the music something special happened: the energy of each trigram I was busy with, appeared in various areas of my life. Through having such tangible experience of each trigrams enabled me to transform this experience in a very direct way into music. The order of the trigrams presented in our performance forms an entire cycle of day and night, as each trigram also represents a specific time of day. We begin and end at nighttime.

Marion von Tilzer

The Movements: Introduction & Prologue Water Mountain Thunder Wind Fire Earth Lake Heaven Epilogue/Night Song

The text consists of two parts. One part contains poems mainly from the Tang Dynasty,written more than a thousand years ago. I have translated these poems into Dutch. The second part is my information about and interpretation of Yi Jing and the Tang-poems. Both the choice of the poems and my own text are motivated by my love for Yi Jing – Chinese call it ‘The Wisdom of Wisdoms’.

Although for me as author, it would have been logical to write my own text for this performance, I decided to use the poetry from one of the most glorious periods of the Chinese history – The Tang Dynasty. Even though it is not so easy to explain the Tang-poems from the point of view of Yi Jing, I still made an effort to do it, because I want to show the audience how deeply the Yi Jing has influenced the Chinese way of thinking and the Chinese literary expression.

If one day the earth decays and we all have to emigrate to another planet and if every continent can only take one cultural heritage with it, then China shall take calligraphy with her and Europe shall take music with her, I suppose. In my opinion, European music is unparalleled on this planet. I have to choose two superb items from the Chinese cultural heritage to go with cello and piano – a royal couple of the European music – and therefore I took Yi Jing and the Tang-poetry. The performance let the audience hear and experience how Europe and China rush into each others arms along a sixty minutes long rainbow. A rainbow built with music, poetry and the wisdom of wisdoms.

Lulu Wang

Ten Songs of Change is produced by MuziCan Foundation with the support of the Prins Bernard Cultuurfonds and the Gravin van Bylandt Stichting. ∗excerpt from the introduction to “The I Ching Workbook” by R.L.Wing


Koop Nederwonderland of andere boeken van Lulu Wang >>> >>